DLM Message

Error Message

dlm_ErrorMessage()

Converts an error code to a human-readable error message.

Syntax
#include "dlmdef.h"

DlmMessage dlm_ErrorMessage
  (
    DlmResult error
  );
errorerror to convert
Description

dlm_ErrorMessage() converts an error code to a human-readable error message.

Return Values

dlm_ErrorMessage() returns a human-readable error message.

See Also

dlm_DataTagMessage()
dlm_EventMessage()
dlm_SourceMessage()
dlm_StateMessage()
dlm_StatusMessage()

Example
for (i = dlm_ERROR_MIN; i < dlm_ERROR_MAX; i++)
{
  printf("Error: '%s'\n", dlm_ErrorMessage(i));
}